Saturday, 11 March 2017

“Dervishes in Festive Attire”, 1869, by Vasily Vasilyevich Vereshchagin


No comments: